اسامی هنرجویان


نام هنرجویان

نام باشگاه

سیاوش کوهگرد

شینتو / ارشاک

مهران سواد کوهی

شینتو /ارشاک

علیرضا احمد پور

شینتو

محمد علی رحمانیان

شینتو / هنگام

محمد حسین صالحی راد

شینتو / هنگام

نادر نیک قلب

شینتو / هنگام

علیرضا شهیری

شینتو

رضا هاشمی

شینتو

امیر صبور

شینتو

فرزاد صبور

شینتو

سعید رحیمی

شینتو / هنگام

علی راز قندی

هنگام

محمد راز قندی

هنگام

رضا راز قندی

هنگام

مصطفی سلیمی

هنگام

شاهین براتی

هنگام

نوید کریمی

هنگام

محمد حسینی

هنگام

آریا نجار

هنگام

علی نجار

هنگام

محمد رضا چهاردولی

هنگام

محمدرضا عباس آبادی

هنگام

محمد طاها سجودیان

هنگام

علی اصغر گلستانی

هنگام