روح واقعی بودو

 نباید شمشیر را بیپروا از غلاف بیرون کشید ، این اصل مهم ترین مبنای سلوک زندگی روزمره یک سامورایی بود