پرسش و پاسخ در آی کی دو

آی کی دو متعلق به کدام کشور است ؟ آی کی دو یک ورزش ژاپنی است که در سال ۱۹۴۶ توسط مبدع آن موریهه اوشیبا تشکیل و نام گذاری شد .